(HK1 Toán 10) Cho biết (sqrt[3]{3} = 1,44224957…). Số gần đúng của (sqrt[3]{3}) với độ chính xác 0,0001 là:

Câu hỏi: Cho biết (sqrt[3]{3} = 1,44224957…). Số gần đúng của (sqrt[3]{3}) với độ chính xác 0,0001 là:  A. 1,4422; B. 1,4421;   C. 1,442;  D. 1,44.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,0001) là hàng phần chục nghìn, nên ta quy tròn a …
Hoc tap online
Author: admin