Hình tứ diện đều có mấy mặt phẳng đối xứng?

Câu hỏi: Hình tứ diện đều có mấy mặt phẳng đối xứng? A. 6 Đáp án chính xác B. 5 C. 4 D. 3 Trả lời: Tứ diện đều có mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng đi qua 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện. Vì tứ diện đều có 6 cạnh nên …
Hoc tap online
Author: admin