Giải các phương trình:1,2×3 – x2 – 0,2x = 0

Câu hỏi: Giải các phương trình:1,2×3 – x2 – 0,2x = 0 Trả lời: 1,2×3 – x2 – 0,2x = 0⇔ 0,2x.(6×2 – 5x – 1) = 0Giải (1): 6×2 – 5x – 1 = 0có a = 6; b = -5; c = -1⇒ a + b + c = 0⇒ (1) có hai nghiệm x1 = 1 và x2 = c/a …
Hoc tap online
Author: admin