Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chỗ trống (…):8×2 – x + 1 = 0 ;     Δ = …; x1 + x2 = …; x1.x2 = …;

Câu hỏi: Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chỗ trống (…):8×2 – x + 1 = 0 ;     Δ = …; x1 + x2 = …; x1.x2 = …; Trả lời: 8×2 – x + 1 = 0Có a = 8 ; b = -1 …
Hoc tap online
Author: admin