Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right) = 4{left( {sin x + {rm{cos}}x} right)^4} + frac{2}{{{{sin }^2}x.{rm{co}}{{rm{s}}^2}x}})trên đoạn (left[ {frac{pi }{{12}};,frac{pi }{4}} right]). Khi đó tỉ số (frac{M}{m}) thuộc khoảng nào sau đây?

Câu hỏi: Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right) = 4{left( {sin x + {rm{cos}}x} right)^4} + frac{2}{{{{sin }^2}x.{rm{co}}{{rm{s}}^2}x}})trên đoạn (left[ {frac{pi }{{12}};,frac{pi }{4}} right]). Khi đó tỉ số (frac{M}{m})…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin