Cho các số thực (x,y,z) thỏa mãn ({log _{16}}left( {frac{{x + y + z}}{{2{x^2} + 2{y^2} + 2{z^2} + 1}}} right) = xleft( {x – 2} right) + yleft( {y – 2} right) + zleft( {z – 2} right)). Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (F = frac{{x + y – z}}{{x + y + z}}) bằng?

Câu hỏi: Cho các số thực (x,y,z) thỏa mãn ({log _{16}}left( {frac{{x + y + z}}{{2{x^2} + 2{y^2} + 2{z^2} + 1}}} right) = xleft( {x – 2} right) + yleft( {y – 2} right) + zleft( {z – 2} right)). Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (F = frac{{x […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin