Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 4{x^2} – 8sqrt {2{x^2} + 3x + 2} + 6x + 2019) trên đoạn [0;2]. Tính (M + m)

Câu hỏi: Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 4{x^2} – 8sqrt {2{x^2} + 3x + 2} + 6x + 2019) trên đoạn [0;2]. Tính (M + m) A. (4026 + 8sqrt 2 ). B. (4016). C. (4022). D. (4026 – […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin