Gọi M là tập nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0, N là tập nghiệm của phương trình (x + 1)(2x – 3) = 0. Tìm P = M ∩ N.

Câu hỏi: Gọi M là tập nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0, N là tập nghiệm của phương trình (x + 1)(2x – 3) = 0. Tìm P = M ∩ N. Trả lời: + Giải phương trình x2 – 2x – 3 = 0 Ta có ∆’ = (– …
Hoc tap online
Author: admin