Số 500 gồm:

Câu hỏi: Số 500 gồm: A. 3 hàng : hàng trăm, chục, đơn vị Đáp án chính xác B. 2 hàng: hàng trăm, chục C. 1 hàng : hàng trăm Trả lời: Số 500 gồm 3 hàng: hàng trăm, chục, đơn vị                 Đáp án cần chọn là A. ====== **** mời các bạn xem câu …
Hoc tap online
Author: admin