Giải mục 1 trang 33, 34 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Luyện tập 1 Câu hỏi Luyện tập 2 Luyện tập 1 a) Trong các cách viết: (sqrt 2  in mathbb{Q}; pi in mathbb{I}; 15 in mathbb{R}), cách viết nào đúng? b) Viết số đối của các số: (5,08(299); – sqrt 5 ) Phương pháp giải: Số hữu […]
Hoc tap online
Author: admin