Giải các bất phương trình sau:a) x−1>23−3x;             b) 2x−22−4×2−5x+3≤0; c) 25−x−22<3x−510;     d) xx+1+2xx+3<2+3×2

Câu hỏi: Giải các bất phương trình sau:a) x−1>23−3x;             b) 2x−22−4×2−5x+3≤0; c) 25−x−22<3x−510;     d) xx+1+2xx+3<2+3×2 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin