Cho tập ƯC(24; 28) = {1; 2; 4}. Vậy ƯCLN(24; 28) là:

Câu hỏi: Cho tập ƯC(24; 28) = {1; 2; 4}. Vậy ƯCLN(24; 28) là: A. 1; B. 2; C. 4; Đáp án chính xác D. 24. Trả lời: Đáp án CTập ƯC(24; 28) = {1; 2; 4}.Mà 4 là số lớn nhất trong tập này nên ƯCLN(24, 28) = 4. ====== **** mời các bạn …
Hoc tap online
Author: admin