Cho hai đa thức fx=3×2+2x-5 và g(x)=-3×2-2x+2. Tính h(x) = f(x) + g(x) và tìm bậc của h(x).

Câu hỏi: Cho hai đa thức fx=3×2+2x–5 và g(x)=–3×2–2x+2. Tính h(x) = f(x) + g(x) và tìm bậc của h(x). A. h(x)=–6×2–4x–3 và bậc của h(x) là 2. B. h(x)=–3 và bậc của h(x) là 1. C. h(x)=4x–3 và bậc của h(x) là 1. D. h(x)=–3 và bậc của h(x) là 0. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án cần chọn là …
Hoc tap online
Author: admin