Giải bài 62 trang 96 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol? A. ({x^2} + frac{{{y^2}}}{{{3^2}}} = 1)               B. (frac{{{x^2}}}{{16}} – {y^2} =  – 1)           C. (frac{{{x^2}}}{{25}} – frac{{{y^2}}}{9} =  – 1)   D. ({x^2} – frac{{{y^2}}}{2} = 1) Phương pháp giải – Xem chi tiết Hypebol trong hệ trục tọa độ Oxy có […]
Hoc tap online
Author: admin