Giải bài 40 trang 16 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Biểu diễn tập hợp (A = left{ {x in mathbb{R}|{x^2} ge 9} right}) thành hợp các nửa khoảng Lời giải chi tiết Ta có:  ({x^2} ge 9)( Leftrightarrow left| x right| ge 3 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x ge 3}\{x le  – 3}end{array}} right.) Suy ra (A = { x in mathbb{R}left| {x le  – […]
Hoc tap online
Author: admin