Giải bài 2 trang 24 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Miền nghiệm của bất phương trình (2x – 3y > 5) là nửa mặt phẳng (không kể đường thẳng (d:2x – 3y = 5)) không chứa điểm có tọa độ nào sau đây? A. (left( {0;0} right))            B. (left( {3;0} right))                       C. (left( {1; – 2} right))                    D. (left( { – 3; […]
Hoc tap online
Author: admin