(HK1 Toán 10) Cho hình vuông (ABCD) với độ dài cạnh bằng (a.) Tích vô hướng (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC} ) bằng

Câu hỏi: Cho hình vuông (ABCD) với độ dài cạnh bằng (a.) Tích vô hướng (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC} ) bằng  A. ({a^2}sqrt 2 )  B. (frac{{{a^2}}}{{sqrt 2 }})  C. ({a^2})  D. (frac{{{a^2}}}{2})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Xét hình vuông (ABCD) ( Rightarrow ) (AC = asqrt 2 ) Ta có: …
Hoc tap online
Author: admin