Giải bài 23 trang 31 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Phần không bị gạch (kể cả tia AB, AC) ở Hình 12 là miền nghiệm của hệ bất phương trình: A. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x + 2y ge 2}\{y ge  – 1}end{array}} right.)       B. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x + 2y le 2}\{y ge  – 1}end{array}} right.) C. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{2x + y < 2}\{y >  – 1}end{array}} right.)         […]
Hoc tap online
Author: admin