Mai có 78 quyển vở, Mai cho em gái 39 quyển vở. Mai còn lại số quyển vở là:

Câu hỏi: Mai có 78 quyển vở, Mai cho em gái 39 quyển vở. Mai còn lại số quyển vở là: A. 38 B. 39 Đáp án chính xác C. 49 D. 37 Trả lời: Mai còn lại số quyển vở là:78 – 39 = 39 (quyển vở)Đáp số 39 quyển vởĐáp số cần chọn …
Hoc tap online
Author: admin