(De THPT Toan 2023) Cho hàm số (y = frac{1}{8}{x^4} – frac{7}{4}{x^2}) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt (Mleft( {{x}_{1}};{{y}_{1}} right),Nleft( {{x}_{2}};{{y}_{2}} right)) ( M, N khác A) thỏa mãn ({y_1} – {y_2} = 3left( {{x_1} – {x_2}} right)?)

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{1}{8}{x^4} – frac{7}{4}{x^2}) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt (Mleft( {{x}_{1}};{{y}_{1}} right),Nleft( {{x}_{2}};{{y}_{2}} right)) ( M, N khác A) thỏa mãn ({y_1} – {y_2} = 3left( {{x_1} – …
Hoc tap online
Author: admin