(Số phức) Cho số phức (z=a+bi) (left( a,text{ }bin mathbb{R} right)) thỏa mãn (z+1+3i-left| z right|i=0). Tính (S=a+3b).

Câu hỏi: Cho số phức (z=a+bi) (left( a,text{ }bin mathbb{R} right)) thỏa mãn (z+1+3i-left| z right|i=0). Tính (S=a+3b). A. (S=frac{7}{3}).   B. (S=-5).                   C. (S=5).                  D. (S=-frac{7}{3}). Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có:  (z + 1 …
Hoc tap online
Author: admin