(De THPT Toan 2023) Phương trình (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) = – frac{{sqrt 3 }}{2}) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (left( {0;frac{pi }{2}} right))?

Câu hỏi: Phương trình (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) =  – frac{{sqrt 3 }}{2}) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (left( {0;frac{pi }{2}} right))? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) =  – frac{{sqrt 3 }}{2} Leftrightarrow …
Hoc tap online
Author: admin