Đề thi, gợi ý đáp án Môn Anh Khối D thi Đại học 2011

Các mã đề môn Anh.

Đề thi Môn Anh – Mã đề 195 Đáp án Môn Anh – Mã đề 195
Đề thi Môn Anh – Mã đề 369 Đáp án Môn Anh – Mã đề 369
Đề thi Môn Anh – Mã đề 473 Đáp án Môn Anh – Mã đề 473
Đề thi Môn Anh – Mã đề 751 Đáp án Môn Anh – Mã đề 7511B-2C-3C-4A-5D-6A-7A-8B-9B-10A 

11D-12A-13D-14C-15D-16D-17C-18C-19A-20D

21B-22D-23A-24B-25C-26B-27B-28A-29B-30D

31B-32D-33B-34A-35A-36C-37C-38A-39C-40B

41D-42D-43D-44B-45A-46C-47C-48C-49B-50C

51A-52B-53A-54B-55D-56A-57C-58B-59A-60D

61B-62D-63C-64A-65B-66A-67A-68D-69A-70D

71B-72D-73B-74B-75D-76D-77C-78C-79A-80B

Đề thi Môn Anh – Mã đề 942 Đáp án 942

 

 

Comments are closed.