Đề thi, gợi ý đáp án Môn Hóa Khối B thi Đại học 2011

Xem các mã đề sau: đáp án cập nhật sau..

Đề thi Môn Hóa – Mã đề 517

Mã đề : 517

1A-2B-3A-4B-5B-6A-7A-8C-9D-10D

11B-12A-13A-14C-15D-16B-17C-18C-19C-20D

21D-22A-23A-24B-25A-26A-27C-27D-29A-30B

31B-32D-33C-34B-35A-36D-37D-38D-39C-40C

41A-42D-43B-44C-45B-46B-47C-48C-49C-50D

51D-52C-53A-54C-55D-56B-57D-58B-59D-60D

 

Đề thi Môn Hóa – Mã đề 153

có thêm Đáp án 153

Đề thi Môn Hóa – Mã đề 638

Đáp án 638

Đề thi Môn Hóa – Mã đề 846

Đáp án 846

Đề thi Môn Hóa – Mã đề 429 (Có đáp án tham khảo)Đáp án Môn Hóa – Mã đề 429 (Có đáp án tham khảo)
Đề thi Môn Hóa – Mã đề 794 (Có đáp án tham khảo)Đáp án Môn Hóa – Mã đề 794 (Có đáp án tham khảo)