ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 4

ĐỀ SỐ 4 I. Trắc nghiệm Câu 1: Số lớn nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là: A. 40,392 B. 39,204 C. 40,293 D. 39,402 Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 30g = …kg là: A. 30 000 B. 0,03 C.0,3 D. 3 Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin