Đề thi đáp án Hóa khối A, B cao đẳng 2010

Các vị xem đề thi:

Đề thi Môn Hóa – mã 516

Đáp án Môn Hóa – mã 516 (gợi ý giải)

Đề thi Môn Hóa – mã 795

Đáp án Môn Hóa – mã 795 (gợi ý giải)

Đáp án:

STT mã đề 795
  1. 1
B
  1. 2
C
  1. 3
C
  1. 4
C
  1. 5
C
  1. 6
A
  1. 7
C
  1. 8
C
  1. 9
A
10. A
11. B
12. A
13. C
14. C
15. B
16. B
17. D
18. B
19. C
20. B
21. D
22. C
23. C
24. D
25. A
26. D
27. B
28. C
29. B
30. C
31. A
32. B
33. A
34. D
35. A
36. B
37. D
38. C
39. D
40. D
41. D
42. C
43. C
44. D
45. B
46. C
47. B
48. D
49. D
50. D
51. C
52. C
53. A
54. C
55. D
56. A
57. A
58. B
59. C
60. A

Comments are closed.