Đề thi đáp án Anh khối D cao đẳng 2010

Các bạn xem đề thi:

Đề thi Môn Tiếng Anh – mã 372

Đề thi Môn Tiếng Anh – mã 859

gợi ý giải môn Anh Văn, khối D, kỳ thi CĐ 2010 tại đây.

STT/ Mã đề 372 514 193 674 859
  1. 1
D B A B D
  1. 2
D C A C B
  1. 3
B B A C C
  1. 4
A A C D C
  1. 5
A C A A B
  1. 6
D D C A B
  1. 7
B B C D B
  1. 8
A D C B D
  1. 9
B D B A B
10. D D D C B
11. A A A B C
12. B C C A A
13. A B B D D
14. C D A C A
15. D D D A C
16. B D B D A
17. D A C B A
18. A D C A C
19. B A A C A
20. C C C A A
21. C C A C A
22. B C D C B
23. C C D D D
24. D D C D C
25. A A B B A
26. C C A B D
27. D D C C D
28. C C D D B
29. B B D B B
30. D C A D C
31. B A A D A
32. C D D B C
33. D A B B D
34. C B A B B
35. C C B B A
36. D B B B B
37. A A B A B
38. C B B A A
39. C C A A D
40. B C C D C
41. D A B B D
42. D B C A B
43. D A D C D
44. B A C D D
45. B B C C C
46. C D C B A
47. B C A A A
48. B B A B C
49. D C D A D
50. C D B A C
51. D A B A C
52. D D A B C
53. C B A C D
54. B A D C A
55. A A C B C
56. A A A B B
57. C B B C A
58. B C D A D
59. C B C A C
60. B B C D A
61. B C D B C
62. B B A C C
63. D B D A C
64. D D A C B
65. A D C A D
66. D A C B D
67. C D A A B
68. B B C A A
69. D A A B C
70. D B D A A
71. C D B B A
72. B A B C C
73. D A D A A
74. B A D A C
75. A D D C A
76. C D D B B
77. C C D D A
78. C C A C B
79. A B C D A
80. B C C C A