[Đề GK1-Toán 10] Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) trong hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?

Câu hỏi: Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) trong hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào? A. x + 2y ≥ – 2; B. 2x + y ≤ 2; C. 2x + y ≥ – 2;  D. x + 2y ≥ 2.  Lời giải tham …
Hoc tap online
Author: admin