[Đề GK1-Toán 10] Phần nửa mặt phẳng tô đậm (không kể đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình nào?

Câu hỏi: Phần nửa mặt phẳng tô đậm (không kể đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình nào? A. x – y > – 2;  B. x – y > 2;  C. x – y < – 2; D. x + y < 2.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A …
Hoc tap online
Author: admin