Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,… Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào? 

Câu hỏi: Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,… Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?  Trả lời: Dãy đã cho là dãy số lẻ nên các số liên tiếp trong dãy cách nhau 1 khoảng cách là 2 đơn vị.20 số hạng thì có số khoảng cách là:20 – 1 = …
Hoc tap online
Author: admin