Có bao nhiêu cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn ({log _3}left( {{x^2} + {y^2} + x} right) + {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) le {log _3}x + {log _2}left( {{x^2} + {y^2} + 24x} right)?)

Có bao nhiêu cặp số nguyên ((x;y)) thỏa mãn ({log _3}left( {{x^2} + {y^2} + x} right) + {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) le {log _3}x + {log _2}left( {{x^2} + {y^2} + 24x} right)?) A. 89.  B. 48.  C. 90.  D. 49. Lời giải: Chọn B Điều kiện: (x > 0). Ta có: […]
Hoc tap online
Author: admin