Chọn đáp án đúngKhi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên trái số dư rồi tiếp tục chia. Đúng hay sai?

Câu hỏi: Chọn đáp án đúngKhi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên trái số dư rồi tiếp tục chia. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án BSai ====== **** mời …
Hoc tap online
Author: admin