Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong tháng 3 năm 2018 ở một huyện.Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:Tháng … có nhiều ngày mưa nhất, tháng … có ít ngày mưa nhất.

Câu hỏi: Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong tháng 3 năm 2018 ở một huyện.Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:Tháng … có nhiều ngày mưa nhất, tháng … có ít ngày mưa nhất. Trả lời: Hướng dẫn giải:Tháng 7 có nhiều ngày mưa nhất, tháng 5 …
Hoc tap online
Author: admin