Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp sao cho :94* chia hết cho cả 3 và 5. 

Câu hỏi: Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp sao cho :94* chia hết cho cả 3 và 5.  Trả lời: Hướng dẫn giải: 945.Giải thích: 94* chia hết cho 5 nên * = 0 hoặc 5.+ Nếu * = 0 thì 940 có 9 + 4 + 0 = 13 không chia hết …
Hoc tap online
Author: admin