Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằngA. 6cm;        B. 9cm;        C. 12cm;        D. 15cm.Hãy chọn phương án đúng.

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằngA. 6cm;        B. 9cm;        C. 12cm;        D. 15cm.Hãy chọn phương án đúng. Trả lời: Hướng dẫn:∆ABC ∼ ∆HAC nên Suy ra HC = 4/3HA …
Hoc tap online
Author: admin