Nam có 8 viên bi. Số viên bi của Bình bằng số viên bi của Nam chia cho 2. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Câu hỏi: Nam có 8 viên bi. Số viên bi của Bình bằng số viên bi của Nam chia cho 2. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi? A. 4 viên bi. Đáp án chính xác B. 2 viên bi. C. 8 viên bi. D. 7 viên bi. Trả lời: Đáp án đúng là: A Bình có số viên bi là:8 : …
Hoc tap online
Author: admin