Cho tam giác ABC, đường cao AH = 9 cm, cạnh BC = 12 cm. Diện tích tam giác là:

Câu hỏi: Cho tam giác ABC, đường cao AH = 9 cm, cạnh BC = 12 cm. Diện tích tam giác là: A. 108 cm2 B. 72 cm2 C. 54 cm2 Đáp án chính xác D. 216 cm2 Trả lời: Từ công thức tính diện tích tam giác ta cóSABC =12AH. BC = 12.9.12 = 54 cm2.Đáp án cần chọn là: C ====== …
Hoc tap online
Author: admin