Cho số phức z thỏa mãn 5 (z +i)z+1 = 2-i. Khi đó môđun của số phức w=1+z+z2 là

Câu hỏi: Cho số phức z thỏa mãn 5 (z +i)z+1 = 2–i. Khi đó môđun của số phức w=1+z+z2 là A. 5 B. 13 Đáp án chính xác C. 13 D. 5 Trả lời: Đặt z = a + bi(a, b ∈ R). Ta có⇔ 5a – 5(b – 1)i = (2 – i)(a + 1 + bi)⇔ 3a – b – …
Hoc tap online
Author: admin