Cho ba hàm số:y=12×2;y=x2;y=2x2Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi: Cho ba hàm số:y=12×2;y=x2;y=2x2Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất. Trả lời: Hàm số có giá trị nhỏ nhất ⇔ y nhỏ nhất.Dựa vào đồ thị nhận thấy cả ba hàm số đạt y nhỏ nhất tại điểm O(0; 0).Vậy …
Hoc tap online
Author: admin