. Cho phương trình (m{.2^{{x^2} – 5x + 6}} + {2^{1 – {x^2}}} = {2.2^{6 – 5x}} + m) với (m) là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị của (m) để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt.

Câu hỏi: . Cho phương trình (m{.2^{{x^2} – 5x + 6}} + {2^{1 – {x^2}}} = {2.2^{6 – 5x}} + m) với (m) là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị của (m) để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Lời giải […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin