. Nghiệm của phương trình ({2.3^{sqrt x + sqrt[4]{x}}} + {9^{sqrt[4]{x} + frac{1}{2}}} = {9^{sqrt x }}) có dạng (x = frac{{a + bsqrt 5 }}{c}) , tính (S = a + b + c)

Câu hỏi: . Nghiệm của phương trình ({2.3^{sqrt x + sqrt[4]{x}}} + {9^{sqrt[4]{x} + frac{1}{2}}} = {9^{sqrt x }}) có dạng (x = frac{{a + bsqrt 5 }}{c}) , tính (S = a + b + c) A. (S = 11). B. (S = 12). C. (0S = 10). D. (S = 13). Lời giải […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin