. Số nghiệm của phương trình (sqrt {left( {x – 10} right){x^{4log x}}} = sqrt {100{x^4}left( {x – 10} right)} ) bằng

Câu hỏi: . Số nghiệm của phương trình (sqrt {left( {x – 10} right){x^{4log x}}} = sqrt {100{x^4}left( {x – 10} right)} ) bằng A. (2). B. (1). C. (3). D. (4). Lời giải Điều kiện: (x ge 10). (sqrt {left( {x – 10} right){x^{4log x}}} = sqrt {100{x^4}left(…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin