Một lớp học có 40 học sinh, chọn 2 bạn tham gia đội “Thanh niên tình nguyện” của trường, biết rằng bạn nào trong lớp cũng có khả năng để tham gia đội này. Số cách chọn là:

Câu hỏi: Một lớp học có 40 học sinh, chọn 2 bạn tham gia đội “Thanh niên tình nguyện” của trường, biết rằng bạn nào trong lớp cũng có khả năng để tham gia đội này. Số cách chọn là: A.40. B.({P_2}) C.(A_{40}^2) D.(C_{40}^2) Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D. ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin