Cho hình thang vuông ABCD A^=D^=900, trong đó có C^=450, AB = 2cm, CD = 4cm. Diện tích của hình thang vuông ABCD là 

Câu hỏi: Cho hình thang vuông ABCD A^=D^=900, trong đó có C^=450, AB = 2cm, CD = 4cm. Diện tích của hình thang vuông ABCD là  A. 3cm2     B. 8cm2   C. 4cm2     D. 6cm2   Đáp án chính xác Trả lời: Xét hình thang ABCDTừ B kẻ BH ⊥ CD, khi đó ta được …
Hoc tap online
Author: admin