Sắp xếp các số hữu tỉ [frac{{ – 1}}{4};,,frac{{ – 3}}{2};,,frac{4}{5};,,0] theo thứ tự tăng dần?

Câu hỏi: Sắp xếp các số hữu tỉ [frac{{ – 1}}{4};,,frac{{ – 3}}{2};,,frac{4}{5};,,0] theo thứ tự tăng dần? A. [frac{{ – 1}}{4};,,frac{{ – 3}}{2};,,frac{4}{5};,,0];[] B. [frac{{ – 3}}{2};,,frac{{ – 1}}{4};,,0;,,frac{4}{5}]; Đáp án chính xác C. [0;,,frac{{ – 1}}{4};,,frac{{ – 3}}{2};,,frac{4}{5}]; D. [frac{{ – 1}}{4};,,0;,,frac{{ – 3}}{2};,,frac{4}{5}]. Trả lời: Đáp án đúng là: B + Ta …
Hoc tap online
Author: admin