Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0 < x < asqrt 3 } right)), các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi và chỉ khi (x = dfrac{{asqrt m }}{n},,left( {m,n in {N^*}} right)). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0 < x < asqrt 3 } right)), các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi và chỉ khi (x = dfrac{{asqrt m }}{n},,left( {m,n in {N^*}} right)). Mệnh đề nào sau đây đúng?  A. (m […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin