Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành và có thể tích (V.) Gọi (E) là điểm trên cạnh (SC) sao cho (EC = 2ES.) Gọi (left( alpha right)) là mặt phẳng chứa đường thẳng (AE) và song song với đường thẳng (BD,left( alpha right)) cắt hai cạnh (SB,SD) lần lượt tại (M,N.) Tính theo (V) thể tích khối chóp (S.AMEN.) 

Câu hỏi: Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành và có thể tích (V.) Gọi (E) là điểm trên cạnh (SC) sao cho (EC = 2ES.) Gọi (left( alpha right)) là mặt phẳng chứa đường thẳng (AE) và song song với đường thẳng (BD,left( alpha right)) cắt hai cạnh (SB,SD) lần …
Hoc tap online
Author: admin