Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = cos x) bằng

Câu hỏi: Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = cos x) bằng A.( – 1.) B. 0. C. 2. D. 1. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D. Ta có ( – 1 le cos x le 1,forall x in mathbb{R} Rightarrow mathop {Max}limits_mathbb{R} fleft( x right) = 1.) …
Hoc tap online
Author: admin