Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khẳng định nào sau đây sai? A. MN//BC B. ON//SC Đáp án chính xác C. ON//SB D. OM//SC Trả lời: Chọn B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin