Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = 2a. Góc giữa đường thẳng BC’ và mặt phẳng (ACC’A’) bằng 30°. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = 2a. Góc giữa đường thẳng BC’ và mặt phẳng (ACC’A’) bằng 30°. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. 3a3; B. a3; C. 122a3; D.42a3. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án …
Hoc tap online
Author: admin